ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
تابلو اعلانات

محورها:

-  زمین شناسی اقتصادی کانسار های فلزی

- کانسارهای فلزی ،مدلها وروش های نوین اکتشافی

- متالوژنی کانسارهای فلزی درایران وکشورهای همجوار

- ارزیابی ذخیره ومطالعات فنی واقتصادی

- مطالعات ایزوتوپی وسیالات درگیر

- اکتشاف کانسارهای فلزی ومخاطرات زیست محیطی

- سابقه معدنکاری فلزات درایران

- اکتشاف فلزات ونقش آن دراقتصاد کشور

- اکتشاف کانسارهای فلزی ومدیریت پروژه های اکتشافی

-اکتشافات ژئوشیمیائی وژئوفیزیکی


محل برگزاریتهران

 دبیر علمی: بهزاد محمدی                                                                                                                                                                                                  

دبیر اجرایی: امیداردبیلی

کمیته علمی: علی کریمی،مجید قادری،محمودغضنفری،منصورقربانی،حسینعلی تاج الدین،بهزاد مهرابی،بهروز مهری،شهرام رحمانی،علیرضا عامری،
                      افشین اکبرپور

کمیته اجرایی: مهدی کریمی،حبیب اله علی اکبری


Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :